K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.10.2022, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych oraz edycyjna.

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja Dostępności Cyfrowej dla strony https://penderecki-center.pl/

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Na stronie występują nagrania, które nie posiadają alternatywy tekstowej;

  Strona zapewnia ograniczone sterowanie z poziomu klawiatury: niedostępne z tego poziomu jest wyszukiwanie, przełączanie na tryb kontrastowy, a także nawigacja w ramach wyskakujących okien aktualności (pop-up). Elementy te nie są również dostępne dla czytników ekranu; 

  Niektóre linki oraz grafiki nie posiadają alternatywnego tekstu oraz informacji o docelowym miejscu przekierowania;

  Pola formularzy nie posiadają docelowych etykiet oraz nie są wspierane przez funkcję autouzupełniania; 

  Na stronie nie występuje mechanizm umożliwiający pominięcie bloków;

  Niektóre teksty oraz ikony na grafikach nie posiadają odpowiedniego kontrastu; 

  Nie jest dostępny mechanizm pozwalający na zatrzymanie animacji; 

  Tytuł strony nie jest zdefiniowany;

  Po otwarciu podmenu (np. zakładka centrum) nie ma możliwości jego zamknięcia z poziomu klawiatury – aby wrócić do głównego menu należy ponownie wejść na stronę główną.

  Na podst. art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848): wyłączone z obowiązku posiadania napisów oraz audiodeskrypcji zostają filmy, które zostały opublikowane przed 23.09.2020 wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zostają mapy.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

  Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

  Na stronie można użyć standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Cygan, dostepnosc@penderecki-center.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 665 10 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  OTOCZENIE: Siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego to nowoczesny budynek o kształcie prostopadłościanu, zajmujący ok. 1 ha powierzchni. Wokół znajduje się dużo zieleni. Cały teren jest ogrodzony, a jego powierzchnia to ponad 5 hektarów. Na parking prowadzą dwie bramy wjazdowe. Aby podjechać do głównego wejścia najlepiej skorzystać z pierwszej z nich. Przeszklone foyer sali koncertowej otoczone jest drewnianą kolumnadą. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej, natomiast wejście do biur od strony północnej. Na drodze do głównego wejścia od parkingu dla osób z niepełnosprawnościami nie ma barier architektonicznych, można swobodnie podjechać wózkiem. Pozostałe miejsca parkingowe znajdują się dookoła budynku. Przy pierwszej bramie zlokalizowany jest również duży parking z nawierzchnią szutrową.

  DOJAZD DO CENTRUM: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego znajduje się w miejscowości Lusławice, 2 km od centrum miasteczka Zakliczyn nad Dunajcem. To tu znajduje się najbliższy przystanek dla autobusów kursujących z Krakowa, Tarnowa i Gorlic. Do Centrum można dostać się stamtąd taksówkami, które mają swój postój tuż przy przystanku autobusowym w Zakliczynie. Przed budynkiem Centrum znajduje się duży parking dla samochodów osobowych oraz autokarów. Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono dwa miejsca parkingowe, które znajdują się po prawej stronie od głównego wejścia. Istnieje także możliwość podjazdu pod same drzwi wejściowe, gdzie obsługa widowni chętnie udzieli wszelkich informacji oraz pomocy.

  PRZESTRZEŃ W BUDYNKU CENTRUM: Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja. Można tam uzyskać informacje dotyczące przypisanego miejsca i pomoc Obsługi Widowni. Na lewo od recepcji jest wejście do foyer. Na wprost znajduje się szatnia, do której można swobodnie podejść lub podjechać wózkiem. Toalety można znaleźć po prawej i lewej stronie szatni. Po lewej męska, po prawej damska i dla osób z niepełnosprawnościami. Wejścia na parter sali koncertowej znajdują się po obu stronach foyer. W sumie jest ich sześć. Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz. Widownia sali koncertowej to 650 miejsc, z których 400 ulokowanych jest na parterze w 16 rzędach. Pierwszych jedenaście znajduje się na płaskiej powierzchni i swobodnie można przy nich ustawić wózek. Kolejnych 5 rzędów znajduje się na schodkach (załącznik: plan widowni). Na balkon można dostać się jedynie schodami (brak windy). Znajduje się tam 10 rzędów. Siedem umieszczonych jest na podwyższeniu, na które prowadzą stopnie. Trzy pozostałe rzędy (A,B,C) znajdują się wzdłuż ścian, przy barierkach. W Centrum znajdują się także sale kameralna, konferencyjna, pokoje ćwiczeń, biblioteka oraz część noclegowa (załącznik: plan Centrum). Osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się po budynku dzięki pochylniom.

  TOALETY W Centrum znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami. We foyer, części dydaktycznej oraz noclegowej. W swobodnym poruszaniu się wewnątrz pomagają kontrastowe oznaczenia. W toalecie dostępnej we foyer znajduje się alarm przyzywowy.

  Dostępność Centrum dla osób z niepełnosprawnościami

  Kultura powinna być dostępna dla każdego – bez względu na wiek, pochodzenie, status materialny czy poziom sprawności. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach stara się dostosowywać swoją ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Chcesz nas odwiedzić? Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. 

  KOORDYNATORZY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

   

  Katarzyna Cygan,

  e-mail: katarzyna.cygan@penderecki-center.pl,

  tel. 14 665 10 30,

  tel./SMS: 600 068 391

   

  Marta Kula-Langer,

  e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl,

  tel. 14 665 10 30,

  SMS: 609 494 644


  OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU:

  Oferta koncertowa CENTRUM jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Serdecznie zapraszamy również z Asystentem lub psem-przewodnikiem. 

  Pracujemy nad udostępnieniem zwiedzania wystawy „Krzysztof Penderecki. Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku”. Duża jej część to materiały audio. W planach jest audiodeskrypcja pozostałych treści ekspozycji – zdjęć, filmów, eksponatów.

  OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU:

  W sali koncertowej znajduje się pętla indukcyjna. Obejmuje 80 miejsc, w pierwszych dwóch rzędach na parterze. Jest zamontowana na stałe. Aby otrzymać miejsce objęte pętlą indukcyjną prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności przynajmniej na dwie godziny przed rozpoczęciem koncertu.

  W zwiedzaniu Parku w Lusławicach i ekspozycji nie uczestniczy tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, skontaktuj się z koordynatorem dostępności Centrum na dwa tygodnie przed planowaną wizytą, a postaramy się zapewnić tłumaczenie.

  UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU:

  Budynek Centrum nie posiada barier architektonicznych, które mogłyby utrudniać dostęp osobom poruszającym się na wózkach. Z myślą o uczestnikach kursów mistrzowskich z niepełnosprawnością ruchu w Centrum dostępny jest przestronny pokój z dostosowaną łazienką. W sali koncertowej dla osób na wózkach przeznaczone są miejsca po bokach rzędów I-XI na parterze, po dwa przy każdym rzędzie. W sumie w ten sposób można ustawić do 20 wózków. Jedynym miejscem niedostępnym dla osób na wózkach jest balkon sali koncertowej, na który można dostać się jedynie schodami. Centrum nie dysponuje windą ani platformą schodową.

  Jeżeli planujesz zwiedzić park a poruszasz się na wózku lub masz inne problemy z poruszaniem się, skontaktuj się z nami, by zapewnić pomoc Asystenta. Większość alejek ma szutrową nawierzchnię. Nie wszędzie też można wjechać wózkiem. 

  Wystawa poświęcona polskiej muzyce XX i XXI wieku nie jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach – część zbiorów znajduje się na wysokości uniemożliwiającej pełny odbiór oferty. 

  BILETY NA KONCERTY I ZWIEDZANIE

  CENY BILETÓW

  Ceny biletów na koncerty kształtują się w zależności od wydarzenia. Osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety ulgowe. Jeżeli zamierzasz przyjść z asystentem, poinformuj nas o tym przed zakupem biletu – przydzielimy dla niego bezpłatne miejsce.

  Koszt biletu ulgowego na zwiedzanie wystawy i parku w Lusławicach to 15 złotych. Jeżeli chcesz zwiedzić tylko wystawę, cena wynosi 10 złotych. Osoby z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności są zwolnione z opłaty za wstęp. Dla asystenta wstęp jest bezpłatny. 

  ZAKUP BILETÓW

  Bilety na koncerty oraz zwiedzanie wystawy i parku można zakupić przez internet poprzez stronę Centrum lub na miejscu, w specjalnym biletomacie, który znajduje po lewej stronie od wejścia do budynku. Przy biletomacie zawsze można uzyskać pomoc naszej Obsługi Widowni. W biletomacie możesz zapłacić tylko kartą.

  ASYSTENT

  Jeżeli podczas wizyty w Centrum, zwiedzania wystawy lub parku potrzebują Państwo pomocy Asystenta, możemy go zapewnić. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wizytą:

  SMS: 600 068 391

  e-mail: katarzyna.cygan@penderecki-center.pl

  Osoba z niepełnosprawnością może wejść na widownię Centrum oraz zwiedzić park i wystawę z psem przewodnikiem / psem asystentem.

  JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU EWAKUACJI

  Wszystkie pomieszczenia budynku Centrum wyposażone są w system sygnalizacji pożaru. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory optyczno-akustyczne znajdują się nad każdym z wyjść z sali koncertowej. Ewakuacją do momentu przybycia straży pożarnej dowodzi kierownik techniczny budynku. Wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności powinny być osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się.

  W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

  Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać należy się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

  Długość drogi ewakuacyjnej z sali koncertowej do wyjścia na zewnątrz obiektu to ok. 20 m.

  Raport dostępności

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Staniak
  Publikacja dnia: 11.10.2022
  Podpisał: Mateusz Kluza
  Dokument z dnia: 11.10.2022
  Dokument oglądany razy: 2069
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice